• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์สังคม ควบคู่คุณธรรม

 

พันธกิจ

 

          1. จัดให้มีการก่อร้างเส้นทางคมนาคม

          2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

          3. ปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถอุปโภคบริโภคได้

          4. ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน

          5. แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

          6. จัดให้การส่งเสริมการศึกษาของประชาชน

          7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          9. บริการประชาชนให้เป็นที่ประทับใจ

          10. ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช