• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี อบต.จอเบาะ

 

4.1วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

                ชุมชนน่าอยู่  มุ่งมั่นพัฒนา  สร้างสรรค์สังคม  ควบคู่คุณธรรม

 

4.2 พันธกิจ

                1. จัดให้มีการก่อร้างเส้นทางคมนาคม

                2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

                3. ปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถอุปโภคบริโภคได้

                4. ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน

                5. แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

                6. จัดให้การส่งเสริมการศึกษาของประชาชน

                7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                9. บริการประชาชนให้เป็นที่ประทับใจ

                10. ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           

 

4.3ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ กำหนดไว้จำนวน  7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

                ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                                1.  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

                                2.  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

                                3.  จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล

                                4.  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

                                5.  จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

 

                ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                                1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

                                2.  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

                                3.  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี

     ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                                4.  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

                                5.  ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

                                6.  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

                ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.             ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย

2.             พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา 

ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

3.             เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน

ท้องถิ่น

                                4.  ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

 

                ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

                                1.  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน

                                2.  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

                                3.  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                                4.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                                5.  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

 

                ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                1.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์

                                     ทรัพยากรธรรมชาติ

                                     และสิ่งแวดล้อม

                                3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

                                4.  จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

                                5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

 

                ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                1.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

                                2.  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล

                                3.  เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา

                                4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น

                                5.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

                ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการที่ดี

                                1.  พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

                                2.  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

                                3.  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                                4.  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

                                5.  ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

                                6.  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร

 

                              

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช