ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (เดิมชื่อโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่19 พฤษภาคม พ.ศ.2513 ในระยะแรกได้อาศัยโรงเรียนบ้านผือ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเป็นที่เรียน
มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 84 คน  ครูใหญ่คนแรกคือ นายตุ้ม สิงหทองกูลซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผือ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2514  จังหวัดอุดรธานี ได้แต่งตั้งให้ นายสายัณห์  ศิริขันธ์ รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่จากนั้นกรมสามัญศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 212 จำนวนครึ่งหลังปลูกสร้างในที่ดินติดกับแปลงเดิมที่ได้ยุบรวมจากโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายและ ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  ร้อยตรี ดร.สมภพพันธุมโน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212  ให้ 1 หลัง บนที่ดินแปลงใหม่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 8  บ้านศรีสำราญ ถนนบ้านผือ– อุดรธานี ได้ใช้อาคารหลังใหม่ที่เรียนตั้งแต่วันที่ 17พฤษภาคม 2516 เป็นต้นมา

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2527 กรมสามัญศึกษาได้ย้าย นายองอาจ วุฒิเสน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

          วันที่17 พฤศจิกายน 2532 กรมสามัญศึกษาได้ย้าย นายวิลาศ สิตลารมณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 

          วันที่ 1 ตุลาคม 2534 กรมสามัญศึกษาได้ย้าย นายณรงค์ ชาติภรตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคาร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 

          วันที่ 19 พฤศจิกายน  2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุเมธ ขามรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรธรรมานุสรณ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพนัส วุฒิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญ
พิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

          วันที่  7 ตุลาคม 2552   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้แต่งตั้งนายประโมทย์ พวงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

          วันที่ 21 มกราคม 2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้แต่งตั้งนายยุทธศิลป์
ศรีประทุมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้แต่งตั้ง นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

วันที่ 4 มิถุนายน2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้แต่งตั้ง นายอนันต์ศักดิ์
ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จนถึงปัจจุบัน


 

องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : webmaster@jobok.go.th  phone : 073530924

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th
Design by webkroox.com