• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ


สภาพทั่วไป

1. ตราสัญลักษณ์

เป็นรูปภูเขา  ทุ่งนา  เป็นฉากหลัง โดยมีคนกำลังเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นลักษณะวิธีชีวิตของชาวตำบลจอเบาะ

2. วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์สังคม ควบคู่คุณธรรม

3. คำขวัญ

ถิ่นหลากไม้ผล เขตประปาภูเขา นกนานาชนิด พฤกษาพรรณป่าอุทยาน

4. ประวัติความเป็นมา

บ้านจอเบาะเริ่มก่อตั้งเมื่อ 500 ปี มาแล้ว ในสมัยก่อนจะเต็มไปด้วยป่ามีนกนานาชนิด ชาวบ้านชอบมาดักนกกันที่นี่ โดยใช้กรงดักนกต่อเป็นที่ดัก ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “จือเบาะ”ซึ่งต่อมาเพี้ยนมาเป็นจอเบาะ ดังนั้นก็ได้มีการตั้งชื่อว่า บ้านจอเบาะ จนถึงปัจจุบัน

5. ที่ตั้ง

ตำบลจอเบาะเป็น1 ใน 6 ตำบลของอำเภอยี่งอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอยี่งอห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร

6. เนื้อที่

ตำบลจอเบาะมีเนื้อที่โดยประมาณ49.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,814 ไร่

7. อาณาเขต

ทิศเหนือ              ติดกับพื้นที่     ตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก         ติดกับพื้นที่     ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้                  ติดกับพื้นที่     ตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก           ติดกับพื้นที่     ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

8. ภูมิประเทศ

ตำบลจอเบาะมีสภาพทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูง โดยมีลักษณะดังนี้

1. พื้นที่ราบสูง อยู่ทางตอนกลางและเชิงเขาตะวันตก เหมาะแก่การปลูกยางพาราและไม้ผล พื้นที่ประมาณ 40 %

2. พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ทางตะวันออกและทิศเหนือ เหมาะแก่การทำนา มีพื้นที่ประมาณ 25 %

3. พื้นที่ภูเขา อยู่ทางตะวันตกและทิศใต้บางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 35 %

 

 9. จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านจอเบาะ

หมู่ที่ 2  บ้านต้นตาล

หมู่ที่ 3  บ้านแยะ

หมู่ที่ 4  บ้านพงปือเราะ

หมู่ที่ 5  บ้านโคะ

หมู่ที่ 6  บ้านนากอ

หมู่ที่ 7  บ้านลูโบะปาเระ

หมู่ที่ 8  บ้านตะลาฆอสะโต

หมู่ที่ 9  บ้านยือเลาะ

 

 

 

10. ประชากร

ตำบลจอเบาะมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  8,212 คน  แยกเป็นชาย 3,984 คน หญิง 4,228 คน และ 1,656 ครัวเรือน

 

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

287

314

601

133

2

457

478

935

190

3

456

470

926

195

4

461

523

984

181

5

469

519

988

195

6

427

448

875

209

7

508

503

1,011

170

8

526

586

1,112

226

9

393

387

780

156

รวม

3,984

4,228

8,212

1,656

ข้อมูล:  ณ  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2556

 

2.1  สภาพเศรษฐกิจ

1. อาชีพ

ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีเนื้อที่ถือครอง27,242 ไร่ใช้สำหรับเพาะปลูกทางการเกษตรเช่น  ยางพารา  ข้าว  ไม้ผล  ลองกอง  และทุเรียน เป็นต้น

ยางพารา       มีเนื้อที่ปลูก   12,972 ไร่  หรือ  47.62 %

นาข้าว           มีเนื้อที่ปลูก    5,477 ไร่  หรือ  20.10 %

ไม้ผล             มีเนื้อที่ปลูก    2,400 ไร่  หรือ    8.81 %

พืชอื่นๆ          มีเนื้อที่ปลูก    6,393 ไร่  หรือ  23.47 %

 

2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

โรงสี                                               5        แห่ง

ร้านขายของชำและอาหาร              32      แห่ง

ร้านซ่อมรถหรือเครื่องยนต์              8        แห่ง

ร้านเชื่อมทำเหล็ก                          2        แห่ง

ร้านซื้อขายยางแผ่น                        11     แห่ง

 

2.3  สภาพสังคม

1. ด้านการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน      1        แห่ง

-โรงเรียนประถมศึกษา                5        แห่ง

         -ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน      6        แห่ง

 

 

 

 

 

3.สถาบันและองค์กรศาสนา

- มัสยิด                              8        แห่ง

- โรงเรียนตาดีกา               7        แห่ง

3. ด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล     1    แห่ง

 

2.4การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมของตำบลจอเบาะ ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินสาย นราธิวาส– รือเสาะ ทำให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ในตำบลจอเบาะมีการตัดถนนลาดยางผ่านตลอดทุกหมู่บ้าน ทำให้การติดต่อสะดวกยิ่งขึ้น เส้นทางสำคัญที่ติดต่อกับตัวอำเภอและถนนคอนกรีต มี 4 เส้นทาง

สำหรับเส้นทางคมนาคมสายต่างๆมีดังนี้

- ทางหลวงท้องถิ่น ยี่งอ– รือเสาะ ระยะทาง  40 กิโลเมตร

- ถนนลาดยางตะลาฆอสะโต– ปาลอบาตะ ระยะทาง 7.170 กิโลเมตรสร้างโดยกรมโยธาธิการ

- ถนนลาดยางต้นตาล– กาบุ๊ ระยะทาง 4.075 กิโลเมตรสร้างโดยกรมโยธาธิการ

- ถนนลาดยางจีจา– จอเบาะ ระยะทาง 1 กิโลเมตร

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างมัสยิด ระยะทาง 110 เมตรสร้างโดย อบต.จอเบาะ

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะ-บ้านแยนะ ระยะทาง 200 เมตรสร้างโดย อบต.จอเบาะ

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแปด ระยะทาง 500 เมตรสร้างโดย อบต.จอเบาะ

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบาลาเซาะห์ ระยะทาง 400 เมตรสร้างโดย อบต.จอเบาะ

 

2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  9 ตู้

 

3.ด้านการไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

 

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ ลำห้วย  6 สาย

- บึง หนองน้ำ และอื่นๆ  3 แห่ง

 

5.แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย2 แห่ง คือ ฝายพงปือเราะ  หมู่ที่ 4  และฝายโต๊ะแก  หมู่ที่ 6

- บ่อน้ำตื้น895 แห่ง

- บ่อโยก7 แห่ง

2.5 ข้อมูลอื่น

1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลจอเบาะ

พื้นที่ที่เป็นป่าธรรมชาติ  มีเนื้อที่ประมาณ  2,284 ไร่  มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง  คือ

1. ป่าสงวนแห่งชาติบูเกะบูงอ  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  มีเนื้อที่  0.5  ตารางกิโลเมตร

2. ป่าสงวนแห่งชาติบูโด  ( รือเสาะ  บาเจาะ  ยี่งอ )  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,4,6,7,9  มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร

 

 

 

2. แหล่งน้ำและปริมาณน้ำ

แหล่งน้ำของตำบลจอเบาะประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆ ไหลมาจากภูเขาซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วยคลองและหนองน้ำ ดังนี้

          1. คลองจอเบาะ เป็นสายน้ำเล็ก ๆ ตัดผ่านพื้นที่บ้านจอเบาะ หมู่ที่ 1ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะ แห้ง ไม่เพียงพอแก่การทำการเกษตร

          2. คลองบูเกะบูงอ เป็นสายน้ำเล็ก ๆ  ตัดผ่านพื้นที่บ้านต้นตาล หมู่ที่2 ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะ แห้ง ไม่เพียงพอแก่

การทำการเกษตร

          3. คลองบ้านแยะ เป็นสายน้ำเล็ก ๆ  ตัดผ่านพื้นที่บ้านแยะหมู่ที่ 3 ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งไม่เพียงพอแก่การทำการเกษตร

          4. หนองน้ำลุโบะบูกู  เป็นหนองน้ำธรรมชาติ  แต่มีน้ำไม่เพียงพอที่จะน้ำมาใช้ในการเกษตร

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช